top of page

 ארטיפקטים      -     אוצרת  נורית זילברברג

 

ארטיפקט הוא מוצר אמנותי, חפץ מעשה ידי אדם, שנעשה באופן מלאכותי ע"י האמן, לצורך שימושי או אסתטי-אמנותי, וזאת בניגוד למוצר טבעי המצוי בסביבה.

אך המונח ארטיפקט משמש גם בתחומים נוספים, בהם משתנה משמעותו. בסטטיסטיקה זהו מתאם אקראי, מצב בו ישנה התאמה בין שני משתנים למרות שאין ביניהם בפועל קשר סיבתי. במדעים, וכך גם אצל אנשי ההיי-טק, הארטיפקט הוא תוצאה לא רצויה הנובעת מגורמים חיצוניים שאינם קשורים לאופי התופעה הנחקרת, אלא נובעת מאופן עשיית הניסוי, ואין לה שום משמעות רלבנטית. ומכאן ארטיפקטים בתמונות דיגיטליות, שהם תבניות וצורות שנולדות בתמונה כתוצאה מגורמים חיצוניים, טכניים או טכנולוגיים שגורמים לעיוות התמונה ולשיבושה. כל אנומליה בייצוג הויזואלי של הדימוי הדיגיטלי יוצר ארטיפקט ויזואלי, והוא נובע מארטיפקט  דיגיטלי הכולל שינויים בנתונים עקב תהליך העיבוד הדיגיטלי. דוגמא לכך הוא אלגוריתם במחשב הגורם לכיווץ הנתונים ועקב כך לעיוות התמונה, או ארטיפקט נפוץ אחר הגורם למחיקת חלקים מן הדימוי והחלפתם בריבועי פיקסל צבעוניים של מסך המחשב. הארטיפקטים הנראים לעין הם כעין תוספות מלאכותיות אשר לא היו קיימות בתמונה המקורית, ובודאי לא במציאות אותה מייצג הדימוי.

בעבודותיו מסידרת ה"ארטיפקטים", מנסה אלי דינר לבחון את תופעת הארטיפקט המתרחשת תוך כדי העברת הדימוי הדיגיטלי לדפוס, ולחקור את הקשר שבין הדימוי לייצוגו ובין הדימוי לצופה. הדימוי הדיגיטלי הוא לרוב חד וריאליסטי, לא חושף את אמצעי היצור שלו ומקנה אשליית מציאות. אולם ברגע שמופיעים ארטיפקטים, אמצעי הייצוג מופרע והמסר לא יכול לעבור בשלמותו. כלומר, העברת המסר תלויה בתקינותם של האמצעים הטכנולוגיים. כל הפרעה טכנית בעיבוד הנתונים ובייצוגם משבשת את הדימוי ואת הקשר עם הצופה, וייצוג המציאות מתקבל עם ארטיפקטים. העבודות המוצגות בתערוכה הן הדפסים דיגיטליים שנלקחו מתוך מסך המחשב ובהם הדימוי משובש ע"י ארטיפקטים. בחלק מהעבודות קיים גם עיוות של הדימוי וגם ארטיפקטים הקוטעים את רציפותו, אשר כולם צוירו על ידי האמן.

אופן העברת השיבושים בעבודות המוצגות נעשה בשני אופנים: בשלב ראשון הדימויים מועברים להדפס דיגיטלי יחד עם עיוותים שמייצגים ארטיפקטים שנוצרו על מסך המחשב. במקרה זה הארטיפקט מייצג את השיבוש כבר במקור הראשוני. לעיתים השיבוש כל כך קשה, שהאמן נאלץ לצייר בעצמו את הדימוי כדי לשמור על חזותו. אולם בנוסף לארטיפקטים אלו, נוספים גם פיקסלים  כריבועי שמן קטנים וצבעוניים, הוספת ארטיפקטים מעשה ידי אדם. בנוסף לשיבוש הדיגיטלי נוסף שיבוש מכוון ע"י האמן, המכסה ומסתיר את המציאות המיוצגת ע"י הדימוי בצורה מורכבת יותר.

השיבושים בייצוג הדימוי משליכים גם על האינטראקציה האנושית. כיום, כאשר הקשר בין אדם לרעהו מתבצע דרך אמצעים טכנולוגיים דיגיטליים, כל ארטיפקט משבש את העברת הדימוי, את קליטת המסר ואת הבנתו. אחת העבודות עוסקת ישירות בשיבוש הקשר האנושי. שני פועלים זרים ישובים משני צדי שולחן עם מכשירים דיגיטליים בידיהם. העמדת הדמויות והקומפוזיציה, וכן הכובעים לראשיהם, מזכירים את הציורים מסידרת  "משחקי הקלפים" של סזאן. כמו בכל העבודות המוצגות, מופיעים ארטיפקטים על גבי התמונה כחלק משיבוש בהעברת הדימוי, אך בנוסף לכך גם הקשר בין שני האנשים משובש. במקום משחק הדורש אינטראקציה ושיתוף פעולה, בעבודה זו כל אחד מכונס בעצמו ללא קשר עם חברו. המסר מועבר דרך אמצעי טכנולוגי, במקרה הטוב בין איש לרעהו, אך קיימת גם אפשרות שכל אחד משחק לעצמו אם עם גורם נוסף שלא מופיע בתמונה, ובמשחק המוצג אין בעצם שום אינטראקציה בין שני המשתתפים. ההפרעה והשיבוש חדרו גם ליחסים הבין אישיים, כחלק מהפרעה כוללת בהעברת מסרים.

הארטיפקט כשיבוש חיצוני הוא חלק מהחיים המודרניים, הנתונים להפרעות ולחוסר יכולת של העברה וקליטה מושלמת של דימויים ומסרים, וכן להפרעות באינטראקציה האנושית , וכל זה מיוצג ע"י ארטיפקט, מעשה ידי האמן.

 

 נורית זילברברג, אוצרת                         

bottom of page